Úvod - Informace o ochraně osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

Vážená paní, vážený pane,
soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová, si Vás tímto dovoluje informovat o zpracování Vašich osobních údajů, které provádí v postavení správce osobních údajů, a to v souvislosti s výkonem exekuční a další činnosti podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen „exekuční řád“), a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

Soudní exekutorka jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Popis činnosti pověřence a jeho kontaktní údaje naleznete níže.

Co je to osobní údaj?

Osobním údajem je jakákoliv informace o žijící fyzické osobě, například jméno, příjmení, datum a místo narození, adresa, telefonní číslo, číslo účtu apod. Osobním údajem nejsou informace o právnické osobě ani informace o zemřelé fyzické osobě.

Co je zpracování osobních údajů?

Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace s osobními údaji, například shromáždění osobních údajů, uložení osobních údajů, nahlédnutí do shromážděných či uložených osobních údajů, šíření osobních údajů, výmaz osobních údajů apod.

Kdo je v daném případě správcem osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Zuzana Grosamová, soudní exekutorka Exekutorského úřadu Praha 6, se sídlem Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6, IČO: 01385437. Pokud se v textu uvedeném níže hovoří o správci, má se jím vždy na mysli právě soudní exekutorka Mgr. Zuzana Grosamová.

Jaké jsou kontaktní údaje správce?

Kontaktní údaje správce naleznete zde.

V jakých záležitostech se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?

Na pověřence pro ochranu osobních údajů se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů správcem, zejména pak při výkonu Vašich práv vztahujících se k ochraně osobních údajů. Na pověřence pro ochranu osobních údajů se nelze obracet v záležitostech, které se ochrany osobních údajů netýkají (např. dotazy na stav exekučního řízení, žádosti o zastavení exekuce, žádosti o sdělení k exekuci apod.).

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:
Jméno a příjmení: Mgr. Jakub Jetmar
Adresa pro doručování: Mgr. Zuzana Grosamová, Exekutorský úřad Praha 6, Bělohorská 270/17, 169 00 Praha 6
E-mail: osobni.udaje@exekutorsky-urad.cz

Jaká práva máte ve vztahu k ochraně osobních údajů?

  1. Právo na přístup k Vašim osobním údajům – máte právo vyžádat si od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracovává či nikoliv. Pokud správce Vaše osobní údaje zpracovává, máte právo žádat správce o poskytnutí kopie jím zpracovávaných osobních údajů a o sdělení účelů, pro které Vaše osobní údaje zpracovává; kategorií Vašich osobních údajů, které zpracovává; příjemců, kterým Vaše osobní údaje zpřístupňuje; doby, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy nebo kritérií použitých ke stanovení této doby, není-li ji možno přesně určit a veškerých dostupných informací o zdrojích Vašich osobních údajů, pokud osobní údaje nezískal přímo od Vás.
  2. Právo na opravu Vašich osobních údajů – máte právo požádat správce o opravu Vašich osobních údajů, které jsou nesprávné, nepřesné nebo neúplné.
  3. Právo na výmaz Vašich osobních údajů – máte právo požádat správce o výmaz Vašich osobních údajů. Správce Vaše osobní údaje vymaže, pokud nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; pokud byly zpracovány protiprávně; pokud odvoláte souhlas s jejich zpracováním, jsou-li zpracovávány na základě Vašeho souhlasu; pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a neexistují-li žádné důvody pro další zpracování nebo pokud jejich výmaz ukládá právní předpis. Správce Vaše osobní údaje nevymaže, a to ani z důvodů uvedených v předchozí větě, pokud je jejich zpracování nezbytné pro splnění povinnosti, kterou správci ukládá právní předpis; pro výkon veřejné moci, kterým je správce pověřen; pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu; pro účely archivace ve veřejném zájmu, nebo pro hájení právních nároků správce.
  4. Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů – máte právo žádat, aby se správce zdržel zpracování Vašich osobních údajů, je-li jejich zpracování protiprávní, odmítáte-li výmaz Vašich osobních údajů a zároveň žádáte-li omezení jejich použití nebo nepotřebuje-li již správce Vaše osobní údaje, mělo by dojít k jejich výmazu, ale Vy své osobní údaje zpracovávané správcem potřebujete pro hájení svých právních nároků.
  5. Právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů – máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou tyto zpracovávány z důvodu plnění úkolu ve veřejném zájmu, výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo výkonu oprávněného zájmu správce. Zároveň máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu.
  6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu – pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených platnými právními předpisy pro zpracování osobních údajů, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Jak můžete uplatnit svá práva vztahující se k ochraně osobních údajů?

Svá práva vztahující se k ochraně osobních údajů můžete uplatnit u pověřence pro ochranu osobních údajů nebo u správce prostřednictvím písemné žádosti. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a správce jsou uvedeny výše. Písemná žádost musí být opatřena vlastnoručním podpisem. Žádost zaslaná elektronicky musí být zaslána z Vaší datové schránky nebo e-mailem opatřeným Vašim uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Získává správce osobní údaje od Vás?

Správce od Vás získává osobní údaje, pokud jste oprávněným v exekučním řízení, žadatelem o služby poskytované v rámci další činnosti exekutora podle exekučního řádu, uchazečem o zaměstnání, smluvním partnerem správce nebo zaměstnancem smluvního partnera správce.

Za jakým účelem a na jakém právním základě zpracovává správce osobní údaje, které od Vás získal?

Jste-li oprávněným v exekučním řízení, zpracovává správce Vaše osobní údaje (základní identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje, údaje o majetku, údaje o exekučním titulu, údaje o zahájeném exekučním řízení a údaje o zastoupení) pro účely vedení exekučního řízení, a to na základě plnění právní povinnosti nebo na základě výkonu veřejné moci.
Jste-li žadatelem o služby poskytované v rámci další činnosti exekutora, zpracovává správce Vaše osobní údaje (základní identifikační údaje, kontaktní údaje) na základě plnění smlouvy nebo na základě plnění právní povinnosti.
Jste-li uchazečem o zaměstnání, zpracovává správce Vaše osobní údaje (základní identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání, údaje o předchozím zaměstnání, údaje o řidičském oprávnění, údaje o profesních dovednostech, údaje o osobních vlastnostech) na základě oprávněného zájmu, který spočívá v zájmu správce na výběr vhodného kandidáta na obsazovanou pracovní pozici.
Jste-li smluvním partnerem správce nebo zaměstnancem smluvního partnera správce, zpracovává správce Vaše osobní údaje (základní identifikační údaje, kontaktní údaje, platební údaje) na základě plnění smlouvy.

Poskytuje správce Vaše osobní údaje, které od Vás získal, dalším subjektům?

Jste-li oprávněným v exekučním řízení, poskytuje správce Vaše osobní údaje pouze těm subjektům, kterým je povinen tyto podle exekučního řádu poskytnout (například tím, že jim musí doručit své rozhodnutí, které obsahuje osobní údaje oprávněného). Okruh těchto subjektů závisí na zvolených způsobech provedení exekuce a zahrnuje exekuční soudy, odvolací soudy, rejstříkové soudy, Nejvyšší soud, povinné, manžely povinných, zástupce oprávněných, zástupce povinných, zástupce manželů povinných, plátce mzdy nebo jiných příjmů povinných, peněžní ústavy povinných, poddlužníky povinných, katastrální úřady, obecní úřady, finanční úřady, zdravotní pojišťovny, Českou správu sociálního zabezpečení, nositele věcných práv k prodávaným nemovitostem, správce závodu povinných, správce nemovitostí povinných, oprávněné orgány ve smyslu § 95 odst. 1 exekučního řádu a oprávněné osoby ve smyslu § 95 odst. 1, odst. 2 exekučního řádu.

Jste-li žadatelem o služby poskytované v rámci další činnosti exekutora, poskytuje správce Vaše osobní údaje pouze těm subjektům, kterým je tyto povinen podle platných právních předpisů poskytnout. Okruh těchto subjektů závisí na typu poskytované služby. Pokud poskytovaná služba spočívá v provedení dražby věci podle § 76 odst. 2 exekučního řádu, poskytuje správce Vaše osobní údaje vydražiteli a odvolacímu soudu. Pokud poskytovaná služba spočívá v oznámení o výhradě práva dovolat se neúčinnost právního jednání podle § 76d a násl. exekučního řádu, poskytuje správce Vaše osobní údaje tomu, vůči komu je oznámení o výhradě činěno.

Jste-li uchazečem o zaměstnání, správce Vaše osobní údaje dalším subjektům neposkytuje.

Jste-li smluvním partnerem správce nebo zaměstnancem smluvního partnera správce, správce Vaše osobní údaje dalším subjektům neposkytuje.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se záležitostí souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu osobni.udaje@exekutorsky-urad.cz.